Vrijwillige ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt bekostigd door de overheid. Om een aantal extra activiteiten te organiseren, vraagt de school via de OWG een vrijwillige bijdrage aan de ouders.
De ouderbijdrage is ieder jaar hetzelfde bedrag. Indien dit bedrag verhoogd wordt, wordt dat door de directeur van de school in de MR besproken en aan het begin van het schooljaar aan ouders kenbaar gemaakt. Dit bedrag wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OWG. U wordt via de nieuwsbrief opgeroepen het verschuldigde bedrag over te maken.
Als een kind niet vanaf het begin van het schooljaar op school zit, dan wordt naar rato een ouderbijdrage gevraagd . Bij het tussentijds verlaten van de school vindt geen restitutie plaats.
De ouderbijdrage is € 57.50 euro per kind per schooljaar.
Ouderbijdrage ( Niet verplichte ouderbijdrage )      30.00                            
Schoolreis        ( Verplichte ouderbijdrage )             27.50
Totaal:                                                                   57.50

Groep 7/8 gaan op werkweek en de kosten per leerling zijn 160 euro ( incl.30 euro ouderbijdrage)

Kinderen waarvoor geen schoolreisgeld betaald wordt, kunnen niet mee op schoolreis. Mochten er redenen zijn waardoor dit bedrag niet (op tijd) betaald kan worden, is er altijd de mogelijkheid voor een eventuele betalingsregeling. Ouders die principieel niet betalen maken dat kenbaar bij de directeur. Ouders die problemen hebben om dit bedrag (op tijd) te betalen, bespreken dit met de directeur.

Met ingang van het schooljaar 2015 / 2016  is de ouderbijdrage verhoogd.