Vrijwillige ouderbijdrage
Het basisonderwijs in Nederland wordt bekostigd door de overheid. Om een aantal extra activiteiten te organiseren, vraagt de school via de OWG een vrijwillige bijdrage aan de ouders.
De ouderbijdrage is ieder jaar hetzelfde bedrag. Indien dit bedrag verhoogd wordt, wordt dat door de directeur van de school in de MR besproken en aan het begin van het schooljaar aan ouders kenbaar gemaakt. Dit bedrag wordt geïnd en beheerd door de penningmeester van de OWG. U wordt via Parro opgeroepen het verschuldigde bedrag over te maken. 
Als een kind niet vanaf het begin van het schooljaar op school zit, dan wordt naar rato een ouderbijdrage gevraagd . Bij het tussentijds verlaten van de school vindt geen restitutie plaats.
De ouderbijdrage is € 57,50 euro per kind per schooljaar en is een vrijwillige bijdrage. U bent niet verplicht deze te voldoen.
Het bankrekeningnummer van de OWG is NL 49 RABO 0375 9605 03 t.n.v. Ouderraad Markenburgschool.

Ouderbijdrage (groep 1 t/m 6)      € 30,00   
Schoolreis                                     € 27,50
Totaal:                                            € 57,50


Groep 7/8 gaat niet op schoolreis, maar drie dagen op kamp. (De kosten hiervoor zijn €110,00.)
Met ouderbijdrage betalen de kinderen van groep 7/8 €140,00.


Mochten er redenen zijn waardoor het bedrag niet (op tijd) betaald kan worden, is er altijd de mogelijkheid voor een eventuele betalingsregeling. Ouders die principieel niet betalen maken dat kenbaar bij de directeur. Ouders die problemen hebben om dit bedrag (op tijd) te betalen, bespreken dit met de directeur.