MEDEZEGGENSCHAPSRAAD


Wat is een Medezeggenschapsraad?
Een Medezeggenschapsraad (MR) is een groep personen, die namens de ouders en het personeel met de directie van de school het beleid van de school bepaalt. De MR organiseert dus geen activiteiten. Dat wordt gedaan door de OWG (ouderwerkgroep).

Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad?
In de Medezeggenschapsraad zitten personeelsleden en ouders. Het aantal leden van de MR is afhankelijk van de grootte van de school. De Markenburgschool heeft drie ouders en drie personeelsleden in de MR (dit zijn de zogenaamde oudergeleding en personeelsgeleding). De leden van de MR worden voor drie jaar gekozen door respectievelijk ouders en personeelsleden, maar een lid hoeft geen verantwoording af te leggen over zijn/haar optreden in de MR (lidmaatschap zonder last en ruggespraak). Iedere ouder en elk personeelslid kan zich verkiesbaar stellen!  

Momenteel zitten de volgende leden in de medezeggenschapsraad:
Oudergeleding: Muriël Meuldijk, Corine Schuyer-Maijers en Barbara Berkhout
Personeelsgeleding: Mieke Norbart (voorzitter), Judith Stolk en Sylvia Sla

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR komt minimaal vier keer per jaar bijeen en bespreekt dan met de schooldirectie de algemene gang van zaken op de school, maar daar blijft het niet bij, want de schooldirectie heeft de instemming van de MR als geheel nodig bij een aantal zaken, zoals bij:
Daarnaast heeft de MR als geheel adviesrecht over onder meer de volgende onderwerpen:
De personeelsgeleding van de MR heeft bovendien instemmingsrecht op gebieden, die hen direct raken zoals de eerste vier hierboven vermelde adviesrechtonderwerpen en verder de verlofregeling, de arbeids-/rusttijden, enz.

De oudergeleding van de MR heeft bovendien instemmingsrecht bij: En verder
De bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunnen dus altijd door niet-leden worden bijgewoond als toehoorder. De MR van de Markenburg komt ongeveer vijf keer per jaar bijeen. In de eerste plaats wordt dan vergaderd over zaken, die speciaal gericht zijn op de Markenburg, maar daarnaast wordt er ook gepraat over zaken die het gehele EduMare-basisonderwijs betreffen. Deze zaken worden vervolgens verder besproken in de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere ‘gewone’ MR heeft hierin een ouder- en een personeelsvertegenwoordiger.

VRAGEN? ONDERWERPEN?
Vragen kunt u stellen en onderwerpen kunt u melden bij een van de leden of bij de secretaris van de MR. U kunt uw vraag ook mailen naar: markenburg-mr@edumarevpr.nl 

Reglement MR obs Markenburg Geervliet
Huishoudelijk Reglement MR obs Markenburg Geervliet