Protocollen

Een protocol is een document waarin wordt vastgelegd op welke manier bepaalde activiteiten moeten worden uitgevoerd of waarin afspraken gemaakt worden over de manier van werken. Ook op onze school gebruiken we protocollen. Hieronder een aantal die voor ouders relevant kunnen zijn. 
 

Protocol sociaal welbevinden (anti pestprotocol)

Voorop staat dat op obs Markenburg pesten in welke vorm en op welke manier dan ook als onacceptabel gedrag wordt beschouwd. Er zal altijd worden ingegrepen als dit ongewenste gedrag wordt gesignaleerd. De stappen, genoemd in het pestprotocol, zullen dan genomen worden.
Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.
Het protocol sociaal welbevinden kunt u vinden op onze website. Het protocol is ook op school ter inzage.
Het voorkomen van pesten is echter nog veel belangrijker dan ingrijpen als pestgedrag wordt gesignaleerd. De leerlingen van groep 1 tot en met 8 krijgen wekelijks les in sociaal-emotionele vorming.

Download
 

Meldcode en huiselijk geweld

Elke organisatie die werkt met kinderen en volwassenen moet werken met de meldcode. Dit is vastgelegd in de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
In de meldcode staat wie wanneer welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. Download hier ons stroomschema ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’
 
Voor meer informatie zie: https://sisa.rotterdam.nl/nl/meldcode
 

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s) / verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden. Leraren en schoolleiding moeten zich realiseren, dat zij voor deze handelingen aansprakelijk gesteld kunnen worden.
 
De drie te onderscheiden situaties zijn:
• Het kind wordt ziek op school
• Het verstrekken van medicijnen op verzoek
• Medische handelingen 

Download
 

Protocol voor ICT, Sociale Media en telefoon (versie leerlingen)

We vinden het van groot belang dat leerlingen bij ons op school zo veilig mogelijk online kunnen werken. Ze kunnen daar zelf aan meewerken door de richtlijnen in dit overzicht te volgen. Volgen leerlingen ze niet dan brengen ze zichzelf of anderen op school in gevaar en zullen ze daar op worden aangesproken. We leren alle kinderen aan de richtlijnen goed te lezen.

Download
 

Protocol leerlingvervoer

Het komt regelmatig voor dat we met de groep een theater bezoeken of op stap gaan naar een activiteit buiten de school. In dit document maken we afspraken omtrent dat vervoer.

Download


Protocol ontruiming

De school heeft een ontruimingsprotocol opgesteld. In dit protocol staat vermeld op welke wijze de school ontruimd wordt in geval van een calamiteit. Het ontruimingsprotocol hangt in ieder lokaal. Twee keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Een keer is de datum en het tijdstip bekend bij de leerkrachten. Een keer is de datum en het tijdstip van de ontruiming alleen bekend bij de directeur en de bhv’ers. Van de ontruimingsoefening wordt door de BHV’ers een verslag gemaakt. Dit verslag wordt in de teamvergadering besproken en eventueel aangepast
De BHV’ers volgen ieder jaar een herhalingscursus. Het ontruimingsprotocol ligt op school ter inzage.
 

Schorsen en verwijderen

Als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling, waarbij psychisch en of lichamelijk letsel aan derden is toegebracht, of indien hiertoe een ernstige bedreiging ontstaat, dan kan tot schor­sing of verwijdering van een leerling overgegaan worden. Ook de situatie waarin de school vindt dat het niet aan de zorgbehoefte van een leerling kan voldoen, kan een reden tot schorsing/verwijdering zijn. Schorsing, eventueel gevolgd door verwijdering zal als uiterste maatregel worden gehanteerd, bijvoor­beeld wanneer de leerling en de ouders herhaaldelijk erop zijn gewezen dat het gedrag van de leerling ontoelaatbaar is, maar dat de situatie desondanks niet verbetert. Het schorsen maakt dan duidelijk aan de leerling en ouders dat de grens van aanvaardbaar gedrag bereikt is. Schorsing kan voor één of enkele dagen. Deze maatregel kan door de schoolleiding genomen worden, altijd na overleg met het bevoegd gezag en de inspectie en na melding aan de leerplichtambtenaar. Schorsing vindt plaats via een schriftelijk besluit, waarin de redenen/de noodzaak van de schorsing zijn vermeld.
 
De schorsingsdag(en) zal/zullen gebruikt worden om een gesprek te voeren met de ouders (eventueel met de leerling) om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en afspraken te maken over het vervolgtraject.
 
Als schorsing niet helpt, kan verwijdering plaats vinden. Verwijdering is een in­grijpende maatregel, zowel voor de school als voor de leerling en de ouders. Daarom beslist het be­voegd gezag/bestuur over de verwijdering. Het bevoegd gezag staat immers op wat grotere afstand van de dagelijkse praktijk en kan de kwestie dus ook met die afstand beoordelen. Dit kan de zorgvul­digheid die gevraagd wordt bij dit soort beslissingen, bevorderen. In principe is verwijdering zonder voorafgaande stappen (zoals gesprekken, gedragsafspraken, waar­schuwingen, schorsen) mogelijk. Dan moet er wel sprake zijn van (wan-)gedrag, waarbij onmiddellijke verwijdering geboden is.Uiteraard moeten daarbij zowel de belangen van de leerling als van de school goed tegen elkaar afge­wogen worden, want verwijdering is niet niks en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de leerling; anderzijds geldt dat de school de rust en veiligheid voor het totaal van de school (leerlingen en perso­neel) moet kunnen garanderen. Verwijdering zal dan ook pas kunnen gebeuren na een zorgvuldig gevoerde procedure.
 

Klachtenreglement

Elke school staat voor goed onderwijs en voor goede omgang met ouders en leerlingen. Ondanks deze zorg kan het toch gebeuren er op school gebeurtenissen plaatsvinden waar ouders of leerlingen het niet mee eens zijn. Veel gebeurt in een school op basis van op basis van onderling vertrouwen. Als dit onderlinge vertrouwen aanwezig is, zal een dergelijk probleem in een goede verstandhouding door middel van gesprekken tussen de betrokkenen veelal kunnen worden opgelost.
 
Contactpersoon: Patricia van der Toorn
Vertrouwenspersoon: Mieke Norbart

De school heeft een contactpersoon (de directeur) die het vertrouwen heeft van alle bij de school betrokken partijen. De contactpersoon kan de leerlingen en/of ouders met een klacht helpen bemiddelen, kan naar de klacht luisteren, de klager bekend maken met de klachtenprocedure, de klager behulpzaam zijn de klachtenprocedure of de klager verwijzen naar de vertrouwenspersoon.
 

Externe vertrouwenspersoon
Als u van mening bent dat uw klacht onvoldoende serieus wordt genomen, kunt u altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van Onderwijsgroep EduMare. De taak van de externe vertrouwenspersoon is na te gaan of de klacht opgelost kan worden door bemiddeling of dat er aanleiding is tot het indienen van een klacht. Desgewenst begeleidt de externe vertrouwenspersoon u bij de verdere procedure.

Sonja Deutz is de externe vertrouwenspersonen van Onderwijsgroep EduMare.
Haar contactgegevens zijn:
E: s.deutz@cedgroep.nl
M: 06-83255251

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs
Alleen in geval van seksueel misbruik via T: 0900 – 111 3111
 

Klachtencommissie

Elke school is aangesloten bij een klachtencommissie. De commissie beslist eerst of uw klacht in behandeling wordt genomen.
 

Reglement klachtbehandeling

Het reglement klachtbehandeling ligt op school vrij ter inzage. U kunt zich daar op de hoogte stellen van de procedure die gevolgd moet worden indien er sprake is van een klacht.
Een klacht kan rechtstreeks of via het schoolbestuur schriftelijk bij de commissie Onderwijsgeschillen (LKC) worden ingediend.
Het bezoekadres is Zwarte Woud 2 3524 SJ Utrecht (gebouw Woudstede).
U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat betekent de AVG voor onze school?
Als school hebben wij uiteraard ook te maken met nieuwe Europese wetgeving rondom privacy, te weten de AVG die per 25 mei 2018 ingegaan is. AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze wet komt nog sterker dan voorheen de nadruk te liggen op de bescherming van persoonsgegevens, door de versterking en uitbreiding van privacyrechten. Dat betekent ook meer verantwoordelijkheden voor organisaties met betrekking tot de omgang met persoonsgegevens. De Markenburg wil betrokkenen goed voorlichten over de privacybescherming op school, over de rechten en plichten van leerlingen, ouders en medewerkers en over wat de school doet om privacyrisico’s te beperken. Dat proberen wij hieronder te doen.
 
Wat schrijft de AVG voor?
Essentieel in de AVG zijn een aantal zaken:
Scholen zijn verplicht om ondubbelzinning te onderbouwen waarom ze persoonsgegevens van leerlingen willen verzamelen en verwerken en hoe lang ze die gegevens willen bewaren. Ook mogen er niet meer gegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Voor het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen is bijvoorbeeld toestemming van ouders nodig. Toestemming moet altijd worden vastgelegd met een handtekening van de ouder(s). Dit geldt ook voor het gebruik van digitale leermiddelen die persoonsgegevens verwerken. Verder mogen persoonsgegevens niet in te zien zijn door personen die die gegevens niet nodig hebben. 
 
Op onze school zullen we verder alles in het werk stellen om datalekken te voorkomen. Van een datalek is sprake als persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of kunnen vallen, of kwijtraken. Wij hebben hier een datalekprotocol voor. In het privacyreglement van ons bestuur is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.   
 
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. In de privacyverklaring op privacy.pdf (edumarevpr.nl) kunt u precies lezen welke gegevens wij verzamelen.
 
Hoe zit het met digitale leermiddelen?
Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt. Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij het bestuur. 
 
Wanneer wisselen wij gegevens uit?
Het kan nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement: Privacy | Welkom bij EduMare VPR. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.  
 
Uw toestemming voor foto’s en video’s, delen van contactgegevens en gebruik van sociale media
Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit zelf veranderen in onze schoolapp: Parro. 
 
Wij attenderen u ook via de oudergesprekken, schoolapp of nieuwsbericht op het feit dat u wel of geen toestemming voor het gebruik van foto’s heeft gegeven. Dit om u eraan te herinneren dat u wel of geen toestemming gegeven heeft en dat u deze te allen tijde mag wijzigen.
 
Foto’s en video’s maken en publiceren
Het is voor ouders toegestaan om foto’s/video’s te maken op school. Echter u mag alleen uw eigen kind fotograferen. De directeur van de school mag het fotograferen op de school verbieden. Ook tijdens schoolactiviteiten die buiten school plaats vinden, zoals excursies of schoolreisjes kunnen er door ouders foto’s gemaakt worden. De school kan dit niet verbieden, maar we vragen ouders wel om hier terughoudend in te zijn en deze beelden niet te delen via sociale media.